fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk TwisT

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Praktijk TwisT van haar cliënten verwerkt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en hoe we deze gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Inleiding

Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit is o.a. noodzakelijk voor een juiste behandeling, om contact met u op te kunnen nemen en de facturatie te verzorgen. Soms is het nodig om gegevens te delen, echter zullen wij dit enkel doen met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn.

Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Praktijk TwisT is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Persoonsgegevens en verwerking daarvan

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in een papieren en/of digitaal medisch dossier. In een toekomstig elektronische systeem kunnen ook contactmomenten en cliëntgegevens opgenomen worden.

Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen in geval van een noodzakelijke verwijzing naar collega/huisarts/specialist/andere zorgverlener.

Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

Wat doen wij met uw gegevens?
Bij het eerste consult vragen wij uw gegevens op of vragen u vooraf uw gegevens in te vullen in een daarop bestemd anamnese formulier.

Verwijzing

Soms kan het nodig zijn overleg te plegen met uw huisarts bijvoorbeeld om u te verwijzen naar een andere specialist of zorgverlener. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist en doen dit nooit zonder uw toestemming.

Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om u een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze administratie.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat er persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

Plichten zorgaanbieder

Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens.

Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Waar heeft u recht op?

Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional zelf. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.

Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer of mailadres. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Mieke Oomen (info@praktijktwist.nl)